Takip Edin

Türkiye

AA ANALİZ: Doğu Akdeniz’de Fiili Oldubitti Üretme Çabaları

Son günlerde Doğu Akdeniz’in muhtelif kesimlerinde bulunan hidrokarbon kaynaklarının aranması, çıkartılması, işlenmesi ve dış pazarlara taşınması konularında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Yunanistan ve İsrail arasında çeşitli müzakereler gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı’nın analiz haberine göre, masada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) olmadığı bu görüşmelerin, bölgenin yadsınamaz parçası olan bu iki ülkenin menfaatleri aleyhine ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de keyfi şekilde belirlenmiş bir alana tecrit etmek amacına yönelik olduğu açıktır. Fakat Doğu Akdeniz enerji kaynakları konusu hem siyasi hem hukuki hem de ekonomik olarak Türkiye ve KKTC yok sayılarak çözülebilecek nitelikte değildir. Özellikle uluslararası hukuk açısından kıyıdaş ülkelerin hak ve yükümlülükleri bellidir ve Türk tezlerinin haklılığı açıktır.

Kıbrıs sorununun enerji alanına yayılması olarak da nitelendirilebilecek bu durum, önceleri Türkiye, KKTC, GKRY ve Yunanistan ile sınırlı iken, 2000’li yıllarda bölgede çeşitli doğalgaz yataklarının bulunmasıyla diğer Doğu Akdeniz ülkelerini de ilgilendirir hale geldi. Özellikle GKRY Kıbrıs’ın güneydoğu açıklarında bulunan enerji yataklarının bölüşülmesi, çıkartılıp işletilmesi kapsamında, İsrail ve Mısır gibi bölge ülkeleriyle daha önce sınırlı olan ilişkilerini geliştirmek, Ada’nın tek söz sahibi sıfatıyla antlaşmalar yapmak ve Total, Eni, Exxon gibi uluslararası şirketlere tek taraflı imtiyazlar vermek suretiyle, ekonomik çıkarın yanı sıra KKTC ve Türkiye aleyhine siyasi güç de elde etmek istiyor.

KITA SAHANLIĞI VE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE

Günümüzde geçerli deniz alanları tanımları kıyıdan başlayarak iç sular, karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) ve nihayet açık deniz şeklinde sınıflandırılabilir. Doğu Akdeniz enerji kaynakları konusunu anlamak için kıta sahanlığı ve MEB kavramlarına değinmek faydalı gerekiyor. Deniz yatağı ve toprak altındaki petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklara yönelik haklar, kıta sahanlığına sahip sahildar devlete hasredilmiştir. Kural olarak da kıta sahanlığı ipso facto (kendiliğinden) ve ab initio (başlangıçtan itibaren) hak doğurur ve bu hakların temliki için ilan edilmesi gerekmez. Buna karşın MEB ise kıta sahanlığı üzerindeki su kütlesinde balıkçılık, dalga ve rüzgârdan enerji üretilmesi gibi faaliyetlere yönelik haklar doğuran, ilan edilmesi gereken bir deniz alanıdır. Uluslararası hukuk, bu alanlarının öncelikle kıyıdaş devletler arasında anlaşarak bölüşülmesini vaaz eder. Bu mümkün olmadığı takdirde, uluslararası tahkim ve mahkemeler gibi barışçıl çözüm yollarına başvurulması beklenir. Bunun da sağlanamaması ihtimalinde uluslararası hukuk, haklı menfaatleri olan ilgili devletler arasında, bu doğal zenginliklerden yararlanılmasına yönelik geçici çözümlere başvurulabileceğini söyler. Nitekim bu prensipler 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde (BMDHS) açıkça belirtilmiştir. En nihayetinde, bölünmemiş deniz alanlarında ilgili ülkelerin haklarını geri alınamaz şekilde değişime uğratacak, doğal kaynakların tek taraflı kullanılması gibi girişimler hukuk dışı addedilmektedir.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol kaynaklarının işletilmesine yönelik olarak devletler arasında kapsamlı bir kıta sahanlığı bölüşümü gerçekleşmiş değildir. Şüphesiz bunda, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere kıyıdaş ülkeler arasındaki siyasi ve deniz alanlarının bölüşümüne yönelik anlaşmazlıkların payı büyüktür. Buna rağmen GKRY’nin Mısır ve İsrail’le, Ada’nın tek otoritesi sıfatıyla deniz alanlarını sınırlandıran antlaşmalar imza ettiği, Lübnan ile yapılmak istenen antlaşmanın ise Türkiye’nin çabaları sonucu engellendiği vakidir. Buna rağmen son dönemlerde İsrail’in Leviathan, GKRY’nin Afrodit ve Mısır’ın Zohr adı verilen ve birbirine yakın konumda bulunan bölgelerde ciddi doğalgaz yatakları keşfetmesi, adı geçen devletleri yakınlaştırmıştır. Yunanistan’ın da bu gruba dahil olma çabasıyla, buradan çıkarılabilecek gazın Avrupa’ya nakli tartışılmaya başlanmıştır. Fakat bu denklemde ne Türkiye’ye ne de KKTC’ye yer verilmiştir. Kuşkusuz Kıbrıs sorununa ek olarak, 2013 Mısır darbesinden sonra Mısır’la ve Mavi Marmara saldırısı sonrası İsrail’le yaşanan gerilimler, Türkiye’nin bölgede yalıtılması siyasetinde büyük rol oynamıştır.

DOĞU AKDENİZ’DE FİİLİ OLDUBİTTİ ÜRETME ÇABALARI

Açık okyanusların aksine, Akdeniz gibi yarı-kapalı bir denizde, sahildar devletler arası mesafe hiçbir noktada 400 deniz miline ulaşmamaktadır. Bu da hak iddia edilen kıta sahanlığı ve MEB bölgelerinin çakışması anlamına gelmekte ve deniz alanlarının sınırlandırılması ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Gelinen noktada, Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz deniz alanları ve doğal kaynakları üzerindeki haklarının geri dönülmez şekilde diğer devletler tarafından ihlal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üstelik Yunanistan, GKRY ve hatta Avrupa Birliği (AB) ajansları tarafından yayınlanan Doğu Akdeniz haritalarında, deniz alanları keyfi şekilde ve elbette Türkiye aleyhine bölünmüş gösterilmektedir. Bu haritalarda devasa Anadolu karası ve yüzlerce millik Akdeniz kıyılarımız görmezden gelinerek, Ege’nin güneydoğu ucunda bulunan uzak ve ufak Yunan adaları ile GKRY’nin kısa kıyı uzunluğuna orantısız ve adaletsiz büyüklükte deniz alanları cömertçe bahşedilmektedir. Elbette bunlar uluslararası hukuka, hakkaniyete dayanarak atılan adımlar değildir; Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini ihlal etmeye ve fiili oldubitti üretmeye yönelik tek taraflı çabalardır.

İlginç şekilde, Doğu Akdeniz enerji kaynakları konusu, doğalgaz gibi hidrokarbon kaynakları ilgilendiren kıta sahanlığından ziyade, MEB çerçevesinde ele alınmakta veya ele alınmaya çalışılmaktadır. Burada kasıtlı bir tutum söz konusudur. Nitekim kıta sahanlığı kendiliğinden ve başlangıçtan itibaren var kabul edilen haklar doğurmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin kıta sahanlığı reddedilemez niteliktedir. Ek olarak, kıta sahanlıklarının sınırlandırılmasında başlıca kural olan “kara denize hükmeder” prensibi, deniz alanlarının bölünmesinde ülkelerin kıta büyüklüğü, kıyı şeridi uzunluğu gibi karasal özelliklerinin belirleyici olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Bu anlamda, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin kıta sahanlığını yadsınamamaktadır. Fakat BMDHS’ye taraf olmayan ve Akdeniz’de MEB ilan etmemiş olan Türkiye’nin kıta sahanlığından doğan hakları, GKRY tarafından tek taraflı MEB ilanıyla ihlal edilmek istenmektedir.

Her ne kadar kıta sahanlığı ve MEB iki farklı deniz alanını yönetse de, gerek bölgesel olarak üst üste binmeleri gerek ise benzer haklar doğurmaları açısından, kıta sahanlığı ile MEB çakışan ve birbirini tamamlayan alanlardır. Muhakkak ki burada hukuki olmasa bile kurnazca bir siyaset vardır. İlan edilen MEB üzerinden kıta sahanlığına ilişkin haklara da el atmaya ve nihayetinde Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının bölüşülmesi gerçekleşirse, daha önce ilan edilmiş bu MEB alanları ile hak edilenin ötesinde çıkar sağlanmaya çalışılmaktadır.

TÜRKİYE’NİN VE KKTC’NİN HAKLARI

Bu noktada tehlike altında bulunan Türkiye ve KKTC’ye ait iki farklı menfaatin ayırt edilmesi gereklidir. Birincisi, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın deniz alanlarının ve zenginliklerinin tamamı üzerinde var olan hakkı ve GKRY’nin bunlar üzerinde tek taraflı tasarrufta bulunamayacağı gerçeğidir. Bu çerçevede Türkiye KKTC ile anlaşmalı olarak Kıbrıs Türklerinin hakkını korumaya çalışmaktadır. Diğeri ise doğrudan Türkiye’ye ait Akdeniz kıta sahanlığı ve muhtemel MEB alanına ilişkin haklardır. Özellikle GKRY’nin yayınladığı deniz alanları haritasında Kıbrıs’ın batısındaki Türk kıta sahanlığına dahil bölgeler GKRY’nin yetkisinde gösterilmektedir. GKRY ve Yunanistan’ın başını çektiği girişimler hem doğrudan Türkiye’ye ait deniz alanlarının gaspına hem de KKTC’nin haklarının ihlaline yöneliktir.

ENERJİ JEOPOLİTİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ YERİ

Çıkarılması planlanan doğalgazın bölge dışına, özellikle de Avrupa pazarına taşınması için üç muhtemel rotadan söz edilmektedir. Birinci ve en pahalı ihtimalde, çıkarılan gaz Mısır’da mevcut tesislerde yüksek basınçla sıvılaştırma işleminden geçirilerek LNG halinde gemilerle Avrupa’ya taşınabilecektir. İkinci ihtimalde Kıbrıs, Girit ve Yunanistan arasında denizaltına döşenecek bir boru hattından bahsedilmektedir ki bu durumda Türk kıta sahanlığının kullanılması gerekecektir. İki ihtimal de ekonomik olarak makul ve uygulanabilir görünmemektedir. Buna karşın çıkarılan gazın Ceyhan üzerinden boru hatlarıyla Avrupa’ya taşınması en kolay ve ucuz yol olarak nitelendirilmektedir. Saf dışı bırakılmaya çalışılsa dahi, Türkiye’nin jeopolitiği bölge ülkelerince göz ardı edilememektedir.

TÜRKİYE BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?

Peki, Türkiye bu girişimlere karşı bugüne kadar nasıl cevap verdi ve şu anda ne yapıyor? Belirtilmelidir ki Türkiye bu çabaların farkındadır ve en başından beri GKRY’nin deniz alanları ve kaynakları üzerindeki tüm tek taraflı girişimlerini resmi ve sistematik şekilde protesto etmektedir. Her ne kadar uluslararası antlaşmalar kural olarak sadece antlaşmanın tarafları için hak ve yükümlülükler doğursa da Türkiye, önceki suskunluk veya onayın ilerideki itiraza engel olması kuralı olarak bilinen estoppel durumunda kalmamak için, bu tarz girişimleri kabul etmeyeceğini ısrarla ve açıkça belirtmektedir. Uzun müddet Kıbrıs sorununun çözümüne engel oluşturmaması için tarafları ortak ve adil bir çözüme davet eden Türkiye, KKTC ile 2011’deki Kıta Sahanlığı Antlaşması’na kadar, bir yandan da Türkiye’nin ve KKTC’nin menfaatleri aleyhine bir statüko değişimine engel olmaya çalışmıştır. Türkiye’nin tutumu 2011 itibariyle değişmiş, özellikle KKTC’nin onayıyla, Türk Donanması Doğu Akdeniz’de belirli parsellerde yabancı arama ve çıkarma çalışmalarına engel olmaya başlamıştır. Benzer bir tavır, daha önce Rodos’un güneydoğu açıklarında Türk kıta sahanlığı üzerinde arama yapan yabancı gemilere de gösterilmiştir. Bununla beraber, Kıbrıs açıklarına Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma Gemisi gönderilmiştir. Özetle şu ana kadar, sorunu tırmandırıcı tek taraflı işlemlere karşı çıkılmış, bunu engelleyici önlemler alınmış ve devam eden tek taraflı araştırmalara misliyle karşılık verilmeye başlanmıştır.

TÜRKİYE BUNDAN SONRA NE YAPABİLİR?

Peki, Türkiye neler yapabilir? Öncelikle, Türkiye Doğu Akdeniz denkleminde haklı tezlere sahip güçlü bir ülkedir. Bu kapsamda artık Doğu Akdeniz’de nasıl bir paylaşım resmi görmek istediğini açıkça belli edebilir. Örneğin, Türkiye Doğu Akdeniz’de hak iddia ettiği kıta sahanlığı ve MEB alanlarına ait resmi haritaları yayınlayarak kendi tezlerini ileri sürebilir. Böylelikle bugüne kadar Türkiye’nin Akdeniz kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesini ilan etmemesinden yararlanan GKRY ve Yunanistan’ın iddia ettiği abartılı ve Türkiye’nin deniz alanlarını mütecaviz haritalara en net cevabı vermiş olur.

Ayrıca muhtemel Kıbrıs-Girit-Yunanistan doğalgaz boru hattı da böylelikle daha güneyden geçmek ve maliyeti arttığı için belki de rafa kaldırılmak durumunda kalacaktır. Benzer şekilde Libya, Mısır ve hatta İsrail gibi Doğu Akdeniz’e sahildar devletlerle çift taraflı deniz alanlarını sınırlandırma antlaşmaları imzalayarak bölgede yalıtılmanın önüne geçebilir. Nitekim Doğu Akdeniz’e sahildar ülkeler arasında Türkiye aleyhine büyüyen gruplaşma, Türkiye’yi oyunbozan, agresif ve yalnız ülke konumuna itmeye çalışmaktadır. Türkiye Doğu Akdeniz’de oyuna gelmemek için, kurulmak istenen oyuna karşı, kendi oyununu kurucu hamleler yapabilir.

Devamını oku
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye

Usta oyuncu Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti

Son olarak Şahsiyet dizisiyle seyirci karşısına çıkan Erdoğan Sıcak 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran kızı Tutam Sıcak, “Babam Erdoğan Sıcak’ı kaybettik. Perşembe günü defnedeceğiz. Detaylı bilgiyi daha sonra vereceğim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 tarihinde Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı.Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı.

1959 yılında usta yönetmen Haldun Dormen ‘in tiyatro okulunda eğitim aldı.1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamını başlatmış oldu.

Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla ,önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı.

İngiliz ,Alman,Fransız,Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterler çizdi. 1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. 

Devamını oku

Türkiye

Yolda yürüyen 3 kadına saldırdı, “Birine benzettim” deyip serbest kaldı

Antalya’da yemekten dönen 3 kadın, arkalarından gelen Mert K.’nin (22), tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kadınlardan Burcu Nihan Barshan yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Mert K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yenikapı Sokak’ta meydana geldi.

Kaleiçi’nde eğlenceden dönen Selin Çelik (25), Burcu Nihan Barshan(36) ve Gökçen Tuncay (39), kol kola yürüdükleri sırada Mert K.’nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Mert K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURNUNDA VE KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan’ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu belirlendi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barslan, polise verdiği ifadesinde, “Şirket yemeğinden sonra arkadaşlarımla birlikte Kaleiçi’nde geziyorduk. Yenikapı Sokak’ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

“ARKAMDAN GELİP, SAĞ YANAĞIMA YUMRUK ATTI”

Gökçen Tuncay da Mert K. olduğunu öğrendikleri kişinin saldırısına uğradıklarını söyleyerek, “Bu kişi arkamdan gelerek hiçbir şey söylemeden sol yanağıma yumruk attı. Arkamı dönüp, neden vurduğunu sormama fırsat vermeden yine saldırdı. Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak, bu kez arkadaşım Selin’in yüzüne ve karnına tekne attı. Ardından Burcu’yu yumrukladı. Burcu yere düşünce de başına ve karnına tekme vurdu. Şikayetçiyim” diye konuştu.

“ENSEME BİR CİSİMLE VURDU”

Selin Çelik ise Kaleiçi’nde beraberindeki iki arkadaşının koluna girerek, yürüdüğü sırada  tanımadıkları Mert K.’nin arkadan yaklaşıp, önce Gökçen Tuncay’ın ensesine sonra da kendi ensesine bir şeyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi:<br />
“Arkadan geldiği için yumruk mu attı, yoksa başka bir cisimle mi vurdu göremedim. Bu kişi Gökçen’in yanağına yumruk attı. Burcu’nun da suratına yumruk, karnına tekme savurdu. Yere düştükten sonra da başına ve karnına tekme attı. Burcu bayıldı. Bu arada, Mert denen kişiyi yanındakiler uzaklaştırmaya çalıştı. Biz ‘Onu götürmeyin. Polis çağırdık’ dedik. Bunun üzerine tekrar bize saldırmak istedi. Ancak arkadaşları onu tuttu. Bu şahıs ayrıca çok hakaret etti. Ancak olayın etkisi ile neler söylediğini hatırlamıyorum. Şikayetçiyim.”

KENDİNİ SAVUNMUŞ

Mert K., gözaltına alınarak götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde Yenikapı Sokak’ta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını, bu kişinin uzaklaştığını anlatarak, “Olayın olduğu yerde, arkası dönük ve kol kola yürüyen, isimlerini polis merkezinde öğrendiğim kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkadan giderek, kadınlardan Gökçen’in yanağına, sonra da Selin’in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim” dedi.

ADLİ KONTROL GETİRİLEREK, SERBEST BIRAKILDI

Sorgusunun ardınan adliyeye sevk edilen Mert K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devamını oku

En Çok Bunlar Okundu